เทคนิคการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ QFD และ TRIZ
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2008, 12:25PM
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่    โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (QFD) เชื่อมโยงเข้ากับเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น (TRIZ)

เรื่อง

“เทคนิคการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ QFD และ TRIZ”

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ บริษัทซีเอ็มพี มีเดีย ประเทศไทย จำกัด

กล่าวกันว่า อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์   สินค้าที่ผลิตออกมาจะมีความหลากหลาย และมีวงจรชีวิตที่สั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกนำออกสู่ตลาดจะหายไปจากตลาดในเวลาอันรวดเร็ว

ในสภาวการณ์เช่นนี้ เพื่อที่จะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน องค์กรธุรกิจจำเป็นจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการนำเทคนิคที่เรียกว่า QFD (Quality Function Deployment) หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง เชื่อมโยงเข้ากับเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นของTRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ในเชิงวิศวกรรม นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างคาดไม่ถึงDownload รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่เลยครับ http://www.cmpthailand.com/oem/triz  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทรศัพท์ 0-2259-9115 /02-2580320- ต่อ 1112 หรือ 1115
คุณลดาวัลย์และคุณจิตรภาษณ์
อีเมล์:
member@tpa.or.th