การจัดกิจกรรม

Moodle ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถใช้ในรายวิชาได้ดังต่อไปนี้c

 กระดานเสวนา

  เท่าที่ผ่านมา.. ส่วน กระดานเสวนา นี้เห็นจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะการสนทนาแลกเปลี่ยน จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ เมื่อท่านเพิ่มส่วน กระดานเสวนา เข้าใน รายวิชา ท่านจะต้องเลือกชนิดของ กระดานเสวนา ว่าจะให้ กระดานเสวนา นี้เป็น กระดานเสวนา แบบไหน จะเป็นแบบหัวข้อเดียว (single-topic discussion) แบบเปิด (free-for-all general forum) หรือ แบบหนึ่งหัวข้อสนทนาต่อหนึ่งสมาชิก (one-discussion-thread-per-user)

 รายงานความก้าวหน้า

  ส่วนรายงานความก้าวหน้า นี้เป็น รายการหนึ่งในรายงานความก้าวหน้ารวมของ รายวิชา โดยในแต่ละรายการ ท่านสามารถตั้งคำถามเปิดประเด็นนำให้กับนักเรียนและกำหนดช่วงเวลาเปิดให้เขียนบันทึก (ทำได้เฉพาะ รายวิชา ในรูปแบบรายสัปดาห์เท่านั้น) ท่านใช้โอกาสนี้ส่งเสริมให้นักเรียน ใช้ความคิดในการกรั่นกรองและวิเคราะห์ในการเขียน รายงานความก้าวหน้าท่านสามารถให้คะแนนและเขียน คำแนะนำสำหรับนักเรียนแต่ละคนในสัปดาห์หรือในหัวข้อนั้นๆ หลังจากนั้นระบบจะทำการ อีเมล์แจ้งผลให้นักเรียนทราบโดยอัตโนมัติ

 แหล่งข้อมูล

  แหล่งข้อมูล- คือส่วนเนื้อหาของ รายวิชา ของท่าน ซึ่งจะเป็น ไฟล์ ชนิดใดก็ได้ที่ท่าน อัพโหลด หรือ ลิงค์ ไป ท่านสามารถสร้างรายการอย่างง่ายๆได้ด้วยการพิมพ์ลงแบบฟอร์มโดยตรง

 การบ้าน

  การบ้าน - เป็นส่วนที่ท่านให้การบ้านแก่นักเรียน กำหนดวันส่งและเกรดสูงสุดที่สามารถได้รับ นักเรียนส่งงานโดย อัพโหลดไฟล์ การบ้านสู่เซิร์ฟเวอร์ระบบจะทำการบันทึกวันที่นักเรียน อัพโหลดไฟล์ ไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลทั้งหมดในหน้าเดียวกันให้ท่านได้ตรวจงาน ให้คะแนนการบ้านที่นักเรียน อัพโหลด มา และบันทึกคำติชมที่ท่านอาจจะมีต่อการบ้านชิ้นนั้นๆ ครึ่งชั่วโมงหลังจากท่านตรวจงานชิ้นหนึ่งเสร็จโปรแกรม โปรแกรม จะ อีเมล์ นักเรียนเจ้าของงาน ชิ้นนั้นๆเพื่อแจ้งให้ทราบว่างานที่ส่งได้รับการตรวจแล้ว พร้อมที่จะให้นักเรียน log in กลับมาดูผลได้

 แบบทดสอบ

  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ท่านสามารถทำแบบทดสอบแบบต่างๆ เช่น แบบปรนัย ถูกผิด หรือแบบอัตนัย แบบทดสอบที่ท่านทำขึ้นนี้จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสำหรับ รายวิชาเดิมหรือใช้ในรายวิชาอื่นๆก็ได้ท่านสามารถตั้งให้นักเรียนสามารถแก้ไข คำตอบได้หลายครั้ง โดยการแก้ไขของนักเรียนแต่ละครั้งจะโดนบันทึกไว้ จากนั้นท่านสามารถเลือก ที่จะให้คำแนะนำหรือให้คำตอบที่ถูกแก่นักเรียน ส่วนแบบทดสอบนี้สามารถให้คะแนนได้ด้วย.

 โพลล์

  เป็นส่วนที่ให้ท่านตั้งคำถามแบบปรนัยให้นักเรียนตอบ โดยเมื่อนักเรียนทำการเลือกคำตอบเสร็จแล้ว โปรแกรมจะมีหน้ารายงานผลให้ท่านดูได้ ท่านสามารถใช้ส่วนตัวเลือกนี้ในการทำโพลล์สำรวจหยั่งเสียง ในหัวข้อต่างๆ ทำโพลล์หรือใช้ในการออกเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ

 แบบสอบถาม

  ส่วนแบบสอบถามนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามสำหรับวัดระดับความรู้และความเข้าใจของนักเรียน โดยในเวอร์ชั่นนี้ของ โปรแกรม มีแบบสอบถามสองแบบให้เลือกใช้คือแบบ COLLES และ ATTLS ท่านสามารถใช้แบบสอบถามนี้ในตอนเริ่มเรียน เพื่อวัดพื้นฐานนักเรียนและอีกครั้งหลังเรียน เพื่อวัดความผลการเรียนการสอน


 Labels

This is a not a true activity - it is a "dummy" activity that allows you to insert text and graphics among the other activities on the course page.

 SCORM packages

A SCORM package is a bundle of web content packaged in a way that follows the SCORM standard for learning objects. These packages can include web pages, graphics, Javascript programs, Flash presentations and anything else that works in web browsers. The SCORM module allows you to easily upload any standard SCORM package and make it part of your course.

 Wikis

A Wiki enables documents to be authored collectively in a simple markup language using a web browser.

"Wiki wiki" means "super fast" in the Hawaiian language, and it is the speed of creating and updating pages that is one of the defining aspects of wiki technology. Generally, there is no prior review before modifications are accepted, and most wikis are open to the general public or at least to all persons who also have access to the wiki server.

The Moodle Wiki module enables participants to work together on web pages to add, expand and change the content. Old versions are never deleted and can be restored.

This module is based on Erfurt Wiki.


 Forums

This activity can be the most important - it is here that most discussion takes place. Forums can be structured in different ways, and can include peer rating of each posting. The postings can be viewed in a variety for formats, and can include attachments. By subscribing to a forum, participants will receive copies of each new posting in their email. A teacher can impose subscription on everyone if they want to.

 Assignments

Assignments allow the teacher to specify a task that requires students to prepare digital content (any format) and submit it by uploading it to the server. Typical assignments include essays, projects, reports and so on. This module includes grading facilities.

 Lesson

A lesson delivers content in an interesting and flexible way. It consists of a number of pages. Each page normally ends with a question and a number of possible answers. Depending on the student's choice of answer they either progress to the next page or are taken back to a previous page. Navigation through the lesson can be straight forward or complex, depending largely on the structure of the material being presented.

 Workshop

A Workshop is a peer assessment activity with a huge array of options. It allows participants to assess each other's projects, as well as exemplar projects, in a number of ways. It also coordinates the collection and distribution of these assessments in a variety of ways. The Workshop module is contributed by Ray Kingdon.

 Chats

The Chat module allows participants to have a real-time synchronous discussion via the web. This is a useful way to get a different understanding of each other and the topic being discussed - the mode of using a chat room is quite different from the asynchronous forums. The Chat module contains a number of features for managing and reviewing chat discussions.

 Glossary

This activity allows participants to create and maintain a list of definitions, like a dictionary.

The entries can be searched or browsed in many different formats.

The glossary also allows teachers to export entries from one glossary to another (the main one) within the same course.

Finally, it is possible to automatically create links to these entries from throughout the course.


 Quizzes

This module allows the teacher to design and set quiz tests, consisting of multiple choice, true-false, and short answer questions. These questions are kept in a categorised database, and can be re-used within courses and even between courses. Quizzes can allow multiple attempts. Each attempt is automatically marked, and the teacher can choose whether to give feedback or to show correct answers. This module includes grading facilities.

 Surveys

The Survey module provides a number of verified survey instruments that have been found useful in assessing and stimulating learning in online environments. Teachers can use these to gather data from their students that will help them learn about their class and reflect on their own teaching.

 Resources

  Resources are content: information the teacher wants to bring into the course. These can be prepared files uploaded to the course server; pages edited directly in Moodle; or external web pages made to appear part of this course.


 Choices

  A choice activity is very simple - the teacher asks a question and specifies a choice of multiple responses. It can be useful as a quick poll to stimulate thinking about a topic; to allow the class to vote on a direction for the course; or to gather research consent.

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด