Essence of TRIZ in 50 Words (Toru Nakagawa, May 22, 2001)

 

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: Essence of TRIZ in 50 Words