ศัพท์เกี่ยวกับทริซ

ศัพท์เกี่ยวกับทริซ

หาคำจำกัดความทั้งหมด


เลือกดูจากดัชนี

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ทั้งหมด
เอฟเฟ็กส์:

Effects คือ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของผลหรือปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ เคมี และเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบทางเทคนิคได้

ดู http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=10

คำที่ใช้ในการค้นหา:
รีซอร์ส:

Resources คือ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของทรัพยากรต่างๆที่อยู่รายล้อมระบบซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบทางเทคนิคได้ เช่น วัตถุ พลังงาน คุณสมบัติ ตลอดเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ดู http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=9

คำที่ใช้ในการค้นหา:
A
ARIZ:

กระบวนการขั้นตอนในการแก้ปัญหาของ TRIZ
( ARIZ : Algorithm of Inventive Problem Solving )

http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=12

คำที่ใช้ในการค้นหา:
E
Effects:

Effects คือ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของผลหรือปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ เคมี และเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบทางเทคนิคได้

ดู http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=10

คำที่ใช้ในการค้นหา:
R
Resources:

Resources คือ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของทรัพยากรต่างๆที่อยู่รายล้อมระบบซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบทางเทคนิคได้ เช่น วัตถุ พลังงาน คุณสมบัติ ตลอดเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ดู http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=9

คำที่ใช้ในการค้นหา: