Trizit B

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:12PM
 
ตัวอย่างจากหนังสือ นวัตกรรมราชวิถี

โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:11PM
 
ตัวอย่างจากหนังสือ นวัตกรรมราชวิถี

โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:05PM
 
สร้างสรรค์ไอเดียตามลักษณะของโจทย์ 3 ประเภท

Guided Brainstorming Toolkit  จะเป็นการบูรณาการเครื่องมือต่างๆของ Classical TRIZ ไม่ว่าจะเป็น หลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้น   หลักการของการแบ่งแยก และ 76 คำตอบมาตรฐาน ตลอดจนวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยีและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรขึ้นมาใหม่โดยแยกประเภทของกลุ่มหลักการตามแนวทางในการสร้างสรรค์ไอเดีย และ ตามโอกาส(โจทย์)ที่จะมุ่งสู่ความเป็นความเป็นอุดมคติ  หลักการเหล่านี้ถูกลดความซ้ำซ้อนและทำให้เด่นชัดมากขึ้น    สามารถนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบทางด้านเทคนิคและระบบทางด้านบริหารได้อย่างสะดวกมากขึ้น  โดยยังคงใช้ชื่อว่าหลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้น(Inventive Principles)


โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:01PM
 
ขั้นตอนที่ 4 สร้างสรรค์ไอเดียโดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 07:59PM
 
.

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)