สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - เสาร์, 8 พฤศจิกายน 2008, 06:49PM
  การฝึกอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2551 ห้องลิลลี่ ชั้น M โรงแรม รอยัลสวีท กรุงเทพฯ

TRIZ ซึ่งแปลว่าทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น (Theory of Inventive Problem Solving) เป็นทฤษฎีที่พูดถึงกระบวนการแก้ปัญหา เครื่องมือต่างๆ และฐานความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมในประเทศไทยถ้าได้นำเอาเครื่องมือการแก้ปัญหา TRIZ มาใช้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการไม่เสียเวลา คือผู้ผลิตไม่จำเป็นจะต้องมาลองถูกลองผิด เราก็สามารถใช้ความรู้และความสำเร็จจากบุคคลอื่นมาต่อยอดช่วยขยายแนวความคิดอื่นต่อไปได้

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม : เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา ผลจากการจัดอบรมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทำให้มีหลายหน่วยงานสนใจต้องการส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติม สถาบันวิจัยฯ จึงกำหนดจัดการอบรมเรื่อง “TRIZ เครื่องมือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม : เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”รุ่นที่ 2 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับจัดการ ตลอดจนผู้บริหารที่รับผิดชอบในฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบำรุงรักษา ตลอดจนฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำทฤษฎี TRIZ ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรได้ (ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูรายละเอียดได้ที่  http://ftiweb.off.fti.or.th/research/train_detail.asp?id=36 

ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - อาทิตย์, 9 พฤศจิกายน 2008, 05:14AM
 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1 : วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
08:30-09:00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09:00-10:45 น.

Ø ปรัชญาแนวคิด และโครงสร้างของ TRIZ 
Ø วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี (รวมถาม-ตอบ)

10:30-10:45น.รับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น.Ø ความขัดแย้งเชิงเทคนิคและหลักการ 40 ข้อในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (รวมถาม-ตอบ)
12:00-13:00 น.ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.Ø ความขัดแย้งเชิงกายภาพและหลักการของการแบ่งแยก
14:30-14:45 น.รับประทานอาหารว่าง
14:45-16:15 น.Ø แบ่งกลุ่มให้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
16:15-16:30 น.สรุปและปิดการอบรมวันแรก

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

09:00-10:45 น.

Ø การวิเคราะห์แบบจำลองสสาร-สนาม กับ 76 คำตอบ มาตรฐาน 
Ø แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากร (Resources) และการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา (รวมถาม-ตอบ)

10:30-10:45น.รับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น.Ø ปรากฏการณ์และผลทางฟิสิกส์ เคมี และเรขาคณิต (Effects)และการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา (รวมถาม-ตอบ)
12:00-13:00 น.ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.Ø กระบวนการการแก้ปัญหาของ TRIZ (ARIZ)
14:30-14:45 น.รับประทานอาหารว่าง
14:45-16:15 น.Ø แบ่งกลุ่มให้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา
16:15-16:30 น.สรุปและปิดการอบรมวันที่สอง
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

อัตราค่าลงทะเบียน

¦ ราคาสมาชิก ส.อ.ท. 3,400 บาท / ท่าน (3,177.57 + Vat 7% = 222.43) 
¦ ราคาบุคคลทั่วไป 3,900 บาท / ท่าน (3,644.86 + Vat 7% = 255.14) 
(ราคานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กรณียกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันอบรม หากพ้นกำหนดต้องชำระค่าลงทะเบียน 50% )

การชำระเงิน / การลงทะเบียน

- ชำระเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ที่แผนกการเงิน โซนซี ชั้น 4 
- โอนเงินเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วส่ง FAX ใบ PAY IN พร้อมระบุรายละเอียดชื่อที่อยู่บริษัทมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯหมายเลขโทรสาร 0-2345-1279, 0-2345-1237

หมายเหตุ:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
ส่งใบสมัคร สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
คุณอโณทัย สังข์ทอง 
โทรศัพท์ 0-2345-1237-8, โทรสาร 0-2345-1279, 0-2345-1237
 
หรือ E-mail : anothais@off.fti.or.th 
สมัครเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับ 
หนังสือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย TRIZ 
และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:42PM
 

ขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมที่ส่งรูปมาให้นำขึ้นเว็บให้ดูกัน


ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:44PM
 
ผู้เข้าอบรมเสนอผลงาน
ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:45PM
 
อีกมุม
ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:48PM
 
กลุ่มอื่นบ้าง
ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:50PM
 

ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องตะปูเรือใบ

ดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.bangkaew.org/elearning/mod/forum/discuss.php?d=86